اموزش کار و استفاده , نحوه ی شارژ ، محل نگهداری ، طریقه ی سوار شدن به اسکوتر برقی