منظور از اسکوتر دو برد چیست؟

منظور از اسکوتر دو برد چیست؟ داخل اسکوتر ها برد های که برای هدایت و راندن اسکوتر ها نصب شده بر دو پایه سه برد و دو برد طراحی شده اند و...

ادامه مطلب