چرا اسکوتر زیر پای من بدون اخطار شارژ کردن خاموش می شود؟

⛔ چرا اسکوتر زیر پای من بدون اخطار شارژ کردن خاموش می شود؟ ⛔ ( علت حرکت نکردن اسکوتر )در پاسخ به علت حرکت نکردن اسکوتر این سوال باید به...

ادامه مطلب